A

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Naam Omschrijving
Aanlandingsplaats Plaats waar een hulpverleningsvaartuig (bijvoorbeeld een

blusboot ) aanlandt. Deze plaats is ook geschikt voor het overladen van slachtoffers in andere vervoersmiddelen.

Aanlandingsprocedure Procedure die gevolgd wordt voor, tijdens en na de aanlanding van een hulpverleningsvaartuig.
Aanvalsplan Een plan dat voor en door één van de hulpverleningsdiensten of in gezamenlijkheid is gemaakt voor een bepaald object, locatie of een mogelijke gebeurtenis. Dit bevat tot in de details alle gegevens ten behoeve van een veilig en doelmatig optreden van een hulpverleningsdienst, indien zich op die locatie een incident voordoet.
Aardbeving Een aardbeving is het schudden, golven, trillen door het plotseling verzakken van de aardkorst. Effecten hangen af van de sterkte van de

aardbeving. Bij zware aardbevingen kunnen gevolgen verwoestend zijn.

Actiecentrum De plaats van waaruit een dienst of organisatie de eigen bijdrage aan de rampenbestrijding regelt.
Acute rampvoorlichting Voorlichting die gegeven wordt wanneer een ramp dreigt, een ramp plaatsvindt of zojuist heeft plaatsgevonden. Deze acute rampvoorlichting is erop gericht, de bevolking adequaat te laten reageren op de heersende omstandigheden en hierdoor schadelijke gevolgen te vermijden, te beperken of ertegen op te treden.
Advanced Life Support (ALS) Het verrichten van levensreddende medische handelingen naast de Basis Life Support BLS, die tot doel hebben de bloedcirculatie te herstellen, dit zijn onder andere defribilleren, beademing met 100% zuurstof en medicamenteuze therapie.
Afdreiging Iemand dwingen tot afgifte van een goed dat aan hem of een andere toebehoort door bedreiging met: smaad, openbaring van een geheim, publicatie van compromitterende foto’s e.d.
Aflossing De vervanging van een functionaris/eenheid door een andere functionaris/eenheid, die in principe dezelfde taak ter plaatse overneemt.
Afpersing Iemand met geweld en/of bedreiging dwingen tot het afgeven van een goed dat aan hem of een ander toebehoort: een algemeen voor dit soort situaties gebruikte term is: overval.
Afschaling Aanpassing van leidingstructuur, werkwijze en de ondersteuning aan omvang en ontwikkeling van het incident.
Alarmeren Alarmeren is het bij een ernstige onregelmatigheid inroepen of oproepen van hulp. Alarmeren is tevens het op automatische wijze (elektrisch of elektronisch) inschakelen van een toestel dat een stille alarmmelding of een luide alarmering, eventueel gepaard gaand met optische signalen, afgeeft.
Alarmmelding Melding maken van een gebeurtenis waarbij om hulp wordt verzocht.
Ambulance Opstelplaats Locatie in de directe omgeving van de ongevalplaats waar (bijstands-) ambulances staan opgesteld in afwachting van hun inzet.
Ambulancebijstandsplan Een plan waaruit blijkt hoe, waar en binnen hoeveel tijd ambulancebijstand te verkrijgen is. Een plan waarin op volgorde van afstand, meldkamers (CPA-en) staan vermeld met het aantal voor bijstand beschikbare ambulances, verdeeld over dag, avond, nacht en weekeinde.
Ambulancehulpverlening Het ter plaatse uitvoeren van medische handelingen door ambulancepersoneel, dat gericht is op het behoud of herstel van vitale functies.
Ambulancestation De plaats op het rampterrein waar het gewondenvervoer naar ziekenhuizen wordt geregeld.
Arbeidsomstandighedenwet De

Arbo-wet bevat regelgeving gericht op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van arbeid(ers).

Arbeidsongeval Een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad. (Volgens Arbowet 2007)
Arbeidsveiligheid Situatie waarin iedere werknemer beschermd is tegen gevaar en alle activiteiten en maatregelen die leiden tot een veiligere werkomgeving voor iedere werknemer.


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ