Dossier:Brandveiligheid Horeca

Uit WIKIvarium
Ga naar: navigatie, zoeken

Binnen het Infopunt Veiligheid is een dossier aangemaakt rondom brandveiligheid, specifiek voor de horeca. Binnen dit dossier zijn onder andere de volgende rapporten en publicaties te vinden:

De Handleiding PREVAP biedt een systematiek voor het ramen van de menskracht die nodig is voor werkzaamheden op het gebied van de brandpreventie, voor zover die onder directe verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur worden uitgevoerd. Het gaat daarbij in hoofdzaak om preventieactiviteiten in het kader van de behandeling van meldingen, van vergunningverlening, controle en handhaving.

Uiteraard is rekening gehouden met de doorwerking van het Bouwbesluit 2003, het Activiteitenbesluit en het Gebruiksbesluit uit 2008. Voor zover mogelijk is geanticipeerd op nieuwe wetgeving, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en de bijbehorende besluiten (AMvB’s).

De handleiding komt in de plaats van de verouderde versie uit 1997. Het is aanbevelenswaardig om de systematiek van PREVAP vanaf het begin in samenspraak met de primair betrokken bestuurders te gebruiken. De Handleiding PREVAP 2009 is vastgesteld door de Programmaraad Risicobeheersing en voor gebruik vrijgegeven door de Redactieraad Brandweer en Crisisbeheersing. In de handleiding PREVAP 2009 is voor zover mogelijk geanticipeerd op nieuwe wetgeving:
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
  • Woningwet
  • Monumentenwet
  • Wet milieubeheer
  • Brandweerwet / Wet veiligheidsregio’s
  • Arbowet
  • Gemeentewet
  • Algemene wet bestuursrecht

Noot: de handleiding PREVAP 2009 doet geen uitspraken over de wijze waarop werkzaamheden door gemeenten worden georganiseerd of toegedeeld. Wel worden aanbevelingen gedaan voor de prioriteit van verschillende situaties (gebruiksfuncties/gebouwtypen) binnen de brandpreventie. (bron: tekst pagina Infopunt Veiligheid)


Persoonlijke instellingen